24 mg

 The hyaluronic acid content of these products is 24 mg.
Juvederm® Ultra 3

Allergan

Gross: 201,11€ Net: 239,32€

Juvederm® Ultra Smile

Allergan

Gross: 132,09€ Net: 157,19€

Juvederm® Ultra 4

Allergan

Gross: 201,11€ Net: 239,32€

Juvederm® Ultra 2

Allergan

Gross: 124,95€ Net: 148,69€

Neauvia Organic Intense Lips

matexlab

Gross: 83,30€ Net: 99,13€

Genyal® 24

Xcelens

Gross: 70,21€ Net: 83,55€

STYLAGE® L Bi-Soft

Vivacy

Gross: 165,41€ Net: 196,84€

STYLAGE® L Lidocaine Bi-Soft

Vivacy

Gross: 165,41€ Net: 196,84€